Dải IP vào facebook (up ảnh được) – Access Facebook by Editing Hosts File in Vietnam

Để có thể up hình bình thường sau ngày 6/6/2011, các bạn làm như sau: (In order to access and upload pics onto FB by implementing theses simple steps): – Xóa toàn bộ… Continue reading