Dải IP vào facebook (up ảnh được) – Access Facebook by Editing Hosts File in Vietnam

Để có thể up hình bình thường sau ngày 6/6/2011, các bạn làm như sau: (In order to access and upload pics onto FB by implementing theses simple steps):

– Xóa toàn bộ IP cũ mà bạn đã chỉnh sửa trong file hosts

– Dán 2 dòng này vào (Go to C:\Windows\System32\drivers\etc, and Open the Hosts file to edit, and add these lines to the bottom:)

60.254.175.42 facebook.com

60.254.175.42 http://www.facebook.com

– Sau đó, đổi DNS thành OpenDNS hoặc Google DNS. (Save the hosts file, then change the DNS to OpenDNS or use the Google DNS)

Check it out!

*It works well on Google Chrome browser

Advertisements